Joana Oprea

Gorgeous. Friendly people. Wildlife abound. Enough said